(1)
ศรีนวล อ.; ฐานิวัฒนานนท์ เ.; กฤตย์ประชา จ. ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. TJN 2016, 63, 46-55.