(1)
จุลวรรณา ภ.; ศรีอำไพ อ.; ศิริวัฒนเมธานนท์ จ.; ดิลกสัมพันธ์ จ. รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ. TJN 2016, 63, 56-62.