(1)
รองเมือง ด.; บิอะหวัง อ.; ทองสง่า อ.; คำป้อง อ.; มาโนชน์ อ.; เจือประจบ พ.; คงจิตร์ พ.; มหาสวัสดิ์ อ. การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. TJN 2016, 63, 63-71.