(1)
ศิโรโรตม์สกุล ส. การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. TJN 2016, 62, 59-66.