(1)
ศรีมรกต ผ.; ผาณิตรัตน์ ร.; เกษรศรี ศ. การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. TJN 2016, 62, 1-11.