(1)
เสนีย์ อ.; ปานเทวัญ พ.; บุญรับพายัพ เ. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. TJN 2016, 62, 22-31.