(1)
จินดารัตน์ ศ.; โลจนาภิวัฒน์ ส. ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่. TJN 2016, 62, 44-54.