(1)
จันฤาไชย ด. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. TJN 2016, 61, 27-32.