(1)
พิมใจใส ป. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่. TJN 2016, 61, 49-56.