(1)
สุวรรณโคต ก. สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555. TJN 2016, 61, 65-69.