เสนาดิสัย ส., คชไกร ร., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., เกตุฉ่ำ อ., มีกุศล เ., จิ๋วพัฒนกุล ย., เกษมสุข เ., เภตราสุวรรณ ส., & ชินล้ำประเสริฐ น. (2019). A survey of positive practice environments for professional nurses in Thailand. Thai Journal of Nursing, 67(4), 1–10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200753