อัครธนพล ป., รัศมีแจ่ม พ., สิมเสน ส., โพธิ์ศรี ส., ตุรงค์เรือง ศ., พิเดช ก., กูรมาภิรักษ์ น., พุทธเสน ช., คงพรหม ส., & แก้วดู ก. (2019). Health status and health promoting behaviors among the daily employees in a university. Thai Journal of Nursing, 67(4), 11–20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200765