พรหมแทนสุด พ., มูลศาสตร์ ส., & หีบท่าไม้ ด. (2019). Effectiveness of a pain management and environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis. Thai Journal of Nursing, 67(4), 34–43. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/202078