สุวรรณโคต ก. (2019). หน้ากองบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing, 68(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324