โพธิ์ไทรย์ เ., สุวรรณโคต ก., รอดคำดี ป., & พันธุ์วิไล พ. (2019). Samakompayaban Thai School. Thai Journal of Nursing, 67(3), 62–71. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584