สิงขรณ์ อ., มาตระกูล ม., & พแดนนอก น. (2019). Coaching student nurse leader to motivate to quit smoking based on ADDIE model. Thai Journal of Nursing, 67(2), 51–59. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214964