มาตระกูล ม., สิงขรณ์ อ., & พแดนนอก น. (2019). The implementation of a smoke-free campus policy at Mae Fah Luang University. Thai Journal of Nursing, 67(1), 11–18. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215294