สุวรรณโคต ก. (2019). Table of Contents. Thai Journal of Nursing, 66(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216052