ผาติภัทรกุล ป., เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว., & หนุ่ยศรี ด. . ม. (2019). Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2. Thai Journal of Nursing, 66(4), 11–19. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769