ศรีมรกต ผ., & พ่ออามาตย์ อ. (2016). การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing, 63(1), 48–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771