บัวสด ส., & มูลศาสตร์ ส. (2016). ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก. Thai Journal of Nursing, 63(2), 1–10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889