เดียวอิศเรศ ว., วัชรสินธุ์ จ., ชื่นเลิศสกุล ก., ลิ้มเจริญชัย ว., & โยยิ่ง ร. (2016). การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง. Thai Journal of Nursing, 63(2), 11–20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893