พุทธบูชา พ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว., & หนุ่ยศรี ม. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5. Thai Journal of Nursing, 63(2), 21–28. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895