ศรีนวล อ., ฐานิวัฒนานนท์ เ., & กฤตย์ประชา จ. (2016). ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. Thai Journal of Nursing, 63(2), 46–55. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904