จุลวรรณา ภ., ศรีอำไพ อ., ศิริวัฒนเมธานนท์ จ., & ดิลกสัมพันธ์ จ. (2016). รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Thai Journal of Nursing, 63(2), 56–62. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46907