รองเมือง ด., บิอะหวัง อ., ทองสง่า อ., คำป้อง อ., มาโนชน์ อ., เจือประจบ พ., คงจิตร์ พ., & มหาสวัสดิ์ อ. (2016). การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Thai Journal of Nursing, 63(2), 63–71. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46909