ศิโรโรตม์สกุล ส. (2016). การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. Thai Journal of Nursing, 62(3), 59–66. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427