ศรีมรกต ผ., ผาณิตรัตน์ ร., & เกษรศรี ศ. (2016). การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. Thai Journal of Nursing, 62(1), 1–11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439