เสนีย์ อ., ปานเทวัญ พ., & บุญรับพายัพ เ. (2016). การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. Thai Journal of Nursing, 62(1), 22–31. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443