ศรีมรกต ผ., ใจหนุน จ., สนามทอง ป., หงษ์ทอง ย., แสวงดี ป., & อัครวัชรางกูร อ. (2016). ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing, 62(1), 32–43. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444