จินดารัตน์ ศ., & โลจนาภิวัฒน์ ส. (2016). ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่. Thai Journal of Nursing, 62(1), 44–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445