เทียมใจ ป., & ธิสาระ ป. (2016). การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. Thai Journal of Nursing, 61(1), 1–9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475