จันฤาไชย ด. (2016). ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. Thai Journal of Nursing, 61(4), 27–32. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611