พิมใจใส ป. (2016). รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่. Thai Journal of Nursing, 61(4), 49–56. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617