สุวรรณโคต ก. (2016). สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555. Thai Journal of Nursing, 61(4), 65–69. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619