เสนาดิสัย ส.; คชไกร ร.; ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ.; เกตุฉ่ำ อ.; มีกุศล เ.; จิ๋วพัฒนกุล ย.; เกษมสุข เ.; เภตราสุวรรณ ส.; ชินล้ำประเสริฐ น. A survey of positive practice environments for professional nurses in Thailand. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 67, n. 4, p. 1–10, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200753. Acesso em: 30 nov. 2022.