อัครธนพล ป.; รัศมีแจ่ม พ.; สิมเสน ส.; โพธิ์ศรี ส.; ตุรงค์เรือง ศ.; พิเดช ก.; กูรมาภิรักษ์ น.; พุทธเสน ช.; คงพรหม ส.; แก้วดู ก. Health status and health promoting behaviors among the daily employees in a university. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 67, n. 4, p. 11–20, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200765. Acesso em: 30 nov. 2022.