สุวรรณโคต ก. หน้ากองบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 68, n. 1, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324. Acesso em: 1 oct. 2022.