เปียงใจ ช.; ธีระรังสิกุล น.; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. Effect of perceived self-eff icacy enhancement program on caring behaviors among caregivers of children with acute respiratory infection. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 67, n. 3, p. 1–9, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214412. Acesso em: 7 jul. 2022.