โพธิ์ไทรย์ เ.; สุวรรณโคต ก.; รอดคำดี ป.; พันธุ์วิไล พ. Samakompayaban Thai School. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 67, n. 3, p. 62–71, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584. Acesso em: 30 jan. 2023.