ผาติภัทรกุล ป.; เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว.; หนุ่ยศรี ด. . ม. Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 66, n. 4, p. 11–19, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769. Acesso em: 1 jul. 2022.