บัวสด ส.; มูลศาสตร์ ส. ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 1–10, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889. Acesso em: 30 jan. 2023.