เดียวอิศเรศ ว.; วัชรสินธุ์ จ.; ชื่นเลิศสกุล ก.; ลิ้มเจริญชัย ว.; โยยิ่ง ร. การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 11–20, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893. Acesso em: 1 feb. 2023.