พุทธบูชา พ.; เอี่ยมสวัสดิกุล ว.; หนุ่ยศรี ม. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 21–28, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895. Acesso em: 3 feb. 2023.