จาตุรงคโชค ก.; ลาภวงษ์วัฒนา ป.; พิชยภิญโญ ป. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 36–45, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46899. Acesso em: 3 feb. 2023.