ศรีนวล อ.; ฐานิวัฒนานนท์ เ.; กฤตย์ประชา จ. ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 46–55, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904. Acesso em: 29 jan. 2023.