จุลวรรณา ภ.; ศรีอำไพ อ.; ศิริวัฒนเมธานนท์ จ.; ดิลกสัมพันธ์ จ. รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 56–62, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46907. Acesso em: 29 jan. 2023.