รองเมือง ด.; บิอะหวัง อ.; ทองสง่า อ.; คำป้อง อ.; มาโนชน์ อ.; เจือประจบ พ.; คงจิตร์ พ.; มหาสวัสดิ์ อ. การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 63–71, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46909. Acesso em: 4 feb. 2023.