ศิโรโรตม์สกุล ส. การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 62, n. 3, p. 59–66, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427. Acesso em: 17 may. 2022.