ศรีมรกต ผ.; ผาณิตรัตน์ ร.; เกษรศรี ศ. การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 1–11, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439. Acesso em: 8 aug. 2022.